Declarație privind protecția datelor

Suntem extrem de mulțumiți de interesul față de compania noastră. Protecția datelor este de o importanță deosebită pentru conducerea Kardex Holding AG. Folosirea paginilor de internet ale Kardex Holding AG este în principiu posibilă fără indicarea de date cu caracter personal. În cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, în general solicităm acordul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, are loc întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor specifice fiecărei țări ce sunt aplicabile pentru Kardex Holding AG. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră încearcă să informeze publicul cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate despre drepturile lor în conformitate cu această declarație de protecție a datelor.

În calitate de operator, Kardex Holding AG a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe Internet pot avea, în general, deficiențe de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal în mod alternativ, de exemplu prin telefon.

1. Definirea termenilor

Declarația privind protecția datelor a Kardex Holding AG se bazează pe terminologia utilizată de directivele și regulamentele europene în adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (DS-GVO). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

În această declarație folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

c) Prelucrarea

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

e) Crearea de profiluri

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau alt organism care singur sau împreună cu alții decide cu privire la scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

h) Persoană împuternicită de operator

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

j) Parte terță

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. Numele și adresa operatorului

Operatori, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de protecție a datelor sunt:

Kardex Systems Romania SRL

Hanover Office Building

Mun Timisoara, Bulevardul Cetatii, etajul  2, no. 5-7-9

Timis County, 30254

E-Mail: info.remstar.ro(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.ro/

3. Numele şi adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Kardex Systems Romania SRL

Hanover Office Building

Mun Timisoara, Bulevardul Cetatii, etajul  2, no. 5-7-9

Timis County, 30254

E-Mail: info.remstar.ro(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.ro/

Orice persoană vizată poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor în legătură cu orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

4. Cookie-uri

Site-urile web ale Kardex Holding AG folosesc module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt transmise și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

O multitudine de site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta se compune dintr-un șir de caractere, prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browser-ul individual față de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser web poate fi recunoscut și identificat după ID-ul de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, Kardex Holding AG poate să ofere utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără implementarea de cookie-uri.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în beneficiul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-urile nu trebuie să își reintroducă datele de acreditare de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru se face prin site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături în magazinul online. Magazinul online își amintește elementele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, s-ar putea ca funcțiile site-ului nostru să nu fie pe deplin utilizabile.

5. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul web al Kardex Holding AG colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul este accesat de o persoană vizată sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) pagina de internet de la care un sistem accesează site-ul nostru (așa-numitele referiri), (4) sub-paginile de Internet accesate pe pagina noastră de un sistem care accesează site-ul, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) adresa protocolului Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Kardex Holding AG nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt mai degrabă necesare pentru a (1) livra în mod corect conținutul site-ului nostru, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru și pentru a face publicitate, (3) pentru a asigura funcționarea continuă a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ul nostru web și (4) pentru ca să punem la dispoziția autorităților informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Kardex Holding AG evaluează aceste date și informații colectate anonim, pe de o parte, statistic și, pe de altă parte, cu scopul de a spori securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime ale fișierelor de jurnal de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

6. Posibilitatea de contactare prin pagina de Internet

Datorită reglementărilor legale, site-ul web al Kardex Holding AG conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată vor fi salvate automat. Aceste date cu caracter personal, transmise voluntar de către o persoană vizată la operator, sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi.

7. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau, după caz, a directivelor sau regulamentelor europene sau a oricărui alt legiuitor în legile sau reglementările pe care operatorul trebuie să le respecte.

Dacă scopul stocării dispare sau dacă o perioadă de stiocare prevăzută de directivele și regulamentele europene sau de orice alt legislator relevant expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod regulat, în conformitate cu dispozițiile legale

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Orice persoană vizată are dreptul, acordat de directivele și regulamentele europene, de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc. Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept de acces, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea.

b) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Autoritatea Europeană de Reglementare, de a obține în orice moment de la operatorul de date, informații gratuite cu privire la datele personale stocate în legătură cu aceasta și o copie a acestor informații. În plus, legiuitorul și autoritatea de reglementare europeană au acordat persoanei vizate dreptul la următoarele informații:

scopurile prelucrării

categoriile de date cu caracter personal prelucrate

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării

dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Orice informații disponibile privind sursa acestora

existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele 1 și 4, precum și - cel puțin în cazurile respective - informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

În plus, în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată. Dacă da, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.

Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea.

d) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

Persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea.

Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2).

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

Dacă unul dintre motivele de mai sus este corect și o persoană vizată dorește să aranjeze ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Kardex Holding AG, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea. Angajatul firmei Kardex Holding AG va solicita ca solicitarea de ștergegere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost divulgate de Kardex Holding AG, iar societatea noastră este responsabilă pentru ștergerea datelor cu caracter personal în calitate deoperator în conformitate cu articolul 17 alineatul 1 DS-GVO, Kardex Holding AG va lua măsurile adecvate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare de natură tehnică, să informeze alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal publicate, pe care persoana vizată le-a șters, cu privire la faptul că persoana vizată a solicitat ștergerea tuturor link-urilor către astfel de date sau copii sau replicări ale acestor date cu caracter personal în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul firmei Kardex Holding AG va dispune măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul, acordat prin directivele și regulamentele europene, de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor.

Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dacă unul dintre motivele de mai sus este corect și o persoană vizată dorește să aranjeze restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Kardex Holding AG, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea. Angajatul firmei Kardex Holding AG va dispune măsurile necesare pentru restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul, acordat de directivele și regulamentele europene, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aceasta are dreptul de a transfera aceste date unei alte persoane responsabile, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau al articolului 9 alineatul (1) (2) litera (a) din DS-GVO sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din DS-GVO și prelucrarea prin procese automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice, care a fost atribuită persoanei responsabile.

În plus, în exercitarea dreptului la portabilitate a datelor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din DS-GVO, persoana vizată are dreptul să obțină transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru aplicarea dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment un angajat al Kardex Holding AG.

g) Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru se aplică inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Kardex Holding AG nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal de către Kardex Holding AG are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru este valabil inclusiv în privința creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării de către Kardex Holding AG în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Kardex Holding AG în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul la opoziție, persoana în cauză poate contacta în mod direct orice angajat al Kardex Holding AG sau alt angajat. În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă dacă decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate sau (3) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, Kardex Holding AG va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și Interesele persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, pentru a-și exprima poziția și pentru a contesta decizia.

Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept cu privire la deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea.

i) Dreptul de revocare a consimțământului privind protecția datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, în conformitate cu directiva europeană și cu autoritatea de reglementare, de a revoca în orice moment consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept cu privire la revocarea consimțământului, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea.

9. Protecția datelor în aplicații și în procesul de aplicare

Operatorul colectează și procesează datele personale ale solicitanților în scopul prelucrării procesului de aplicare. Prelucrarea se poate face și pe căi electronice. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant prezintă documentele de cerere corespunzătoare către operator prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web disponibil pe site-ul de internet. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un aplicant, datele transmise vor fi stocate în sensul raportului de muncă în conformitate cu legea. Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu candidatul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat de la anunțarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care eliminarea exclude alte interese legitime ale operatorului. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, o obligație de aducere de dovezi în cadrul unei proceduri în temeiul legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

10. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea AddThis

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componente ale companiei AddThis. AddThis este un așa-numit Bookmarking Provider. Serviciul permite o marcare simplificată a site-urilor prin intermediul butoanelor. Dacă treceți peste sau faceți clic pe componenta AddThis, este afișată o listă cu servicii de marcare și partajare. AddThis este utilizat în peste 15 milioane de site-uri web, iar butoanele sunt afișate, conform informațiilor companiei operatoare, de peste 20 de miliarde de ori pe an.

Compania operatoare a AddThis este firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site este accesată de către operator și o componentă AddThis este integrată, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este îndemnat automat de respectiva componentă AddThis să preia date de la site-ul internet www.addthis.com. În cadrul acestei proceduri tehnice, AddThis primește informații despre vizită și despre care pagină anume a acestui site este utilizată de sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, AddThis primește informații despre adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) a sistemului informatic utilizat de persoana vizată, tipul de browser, limba browserului, site-ul accesat de pe site-ul nostru, data și ora vizitei pe site-ul nostru. AddThis utilizează aceste date pentru a crea profiluri anonime ale utilizatorilor. Datele și informațiile transferate în acest mod de către AddThis permit companiei AddThis, precum și afiliaților AddThis sau partenerilor săi, să vizeze în mod specific utilizatorii site-urilor web ale operatorului publicitar pentru o publicitate personalizată și bazată pe interes.

AddThis afișează publicitatea personalizată și bazată pe interes pe baza unui cookie setat de companie. Acest modul cookie analizează comportamentul individual de navigare al sistemului informatic utilizat de persoana vizată. Cookie-ul stochează vizitele paginilor web plecate din sistemul informatic.

Așa cum s-a menționat deja, persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet folosit ar împiedica, de asemenea, AddThis să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de AddThis pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

Persoana vizată are, de asemenea, opțiunea de a se opune în mod permanent prelucrării datelor cu caracter personal de către AddThis. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să apese butonul de dezactivare de sub linkul http://www.addthis.com/privacy/opt-out, care stabilește un cookie de opt-out. Cookie-ul opt-out setat pentru oprire va fi plasat pe sistemul de tehnologie a informațiilor utilizat de persoana vizată. În cazul în care cookie-urile din sistemul persoanei vizate sunt șterse după o solicitare de oprire, persoana vizată trebuie să reacceseze linkul și să stabilească un nou modul cookie de renunțare.

Prin setarea cookie-ului de renunțare este posibil ca site-ul web al operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabil de către persoana vizată.

Reglementările privind protecția datelor AddThis aplicabilă poate fi găsită la http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Reglementări privind protecția datelor pentru utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă preluarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri web. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a venit pe un anumit site web (așa-numitele referințe), care au fost sub-paginile accesate și cât de des și pentru cât timp s-a vizitat o anumită sub-pagină. O analiză web este folosită în principal pentru a optimiza un site web și analiza din punct de vedere cost-beneficiu publicitatea pe internet.

Compania operatoare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Operatorul utilizează pentru analiza web prinGoogle Analytics adaosul "_gat._anonymizeIp". Prin intermediul acestui adaos, adresa IP a punctului accesului la Internet al persoanei vizate este prescurtat și anonimizată de către Google, dacă accesul pe site-ul nostru este dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este analiza fluxurilor de vizitatori pe pagina noastră de Internet. Printre altele, Google folosește datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, pentru a ne compila rapoarte online care să arate activitățile de pe site-urile noastre și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru.

Google Analytics setează un cookie pe sistemul IT al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile s-a explicat deja mai sus. Prin utilizarea acestui modul cookie Google poate să analizeze utilizarea site-ului nostru. De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site este accesată de către operator și o componentă Google Analytics este integrată, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este îndemnat automat de respectiva componentă Google Analytics să transmită automat date la Google pentru analiză online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google va intra în contact cu date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care, printre altele, va servi Google pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a face posibilă decontarea comisioanelor.

Prin cookie se stochează informații de identificare personală, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitează site-ul nostru web, informațiile cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic către terțe părți.

Așa cum s-a menționat deja, persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet folosit ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a contesta și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics pentru utilizarea acestui site web și prelucrarea acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un Add-On de browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest add-on de browser informează Google Analytics prin intermediul JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele pe site-uri către Google Analytics. Instalarea Add-On-ului de browser este considerată refuz de către Google. În cazul în care sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau reinstalat, persoana vizată trebuie să reinstaleze Add-On-ul browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă Add-On-ul browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de orice altă persoană din sfera sa de control, este posibilă reinstalarea sau reactivarea Add-On-ului pentru browser.

Informații suplimentare privind protecția datelor la Google găsiți pe https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și pe http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este descris mai detaliat la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea Google Remarketing

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet servicii de la Google remarketing. Google Remarketing este o funcție a serviciului Google AdWords, care permite unei companii să difuzeze anunțuri acelor utilizatori de internet care au fost deja pe site-ul companiei. Prin urmare, integrarea Google Remarketing permite unei companii să creeze publicitate individualizată și astfel să permită utilizatorilor de Internet să afișeze anunțuri bazate pe categorii de interese.

Compania operatoare a serviciilor Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul Google Remarketing este afișarea de reclamă în funcție de interese. Google Remarketing ne permite să afișăm anunțuri prin intermediul rețelei Google sau să le prezentăm pe alte site-uri adaptate nevoilor și intereselor individuale ale utilizatorilor de internet.

Google Remarketing setează un cookie pe sistemul IT al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile s-a explicat deja mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google va putea recunoaște vizitatorul pe site-ul nostru, dacă va accesa ulterior site-uri web care sunt, de asemenea, membre ale rețelei publicitare Google. Cu fiecare vizită la un site web pe care a fost integrat serviciul Remarketing Google, browserul de internet al persoanei se identifică automat la Google. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește informații despre datele personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru a afișa publicitatea în funcție de interese.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi site-urile vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizitează site-ul nostru web, informațiile cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic către terțe părți.

Așa cum s-a menționat deja, persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet folosit ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.com/settings/ads de la fiecare dintre browserele de internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare privind protecția datelor la Google găsiți pe https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea Google AdWords

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet servicii de la Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet, care permite agenților de publicitate să ruleze atât rezultatele motoarelor de căutare Google, cât și Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să preseteze cuvinte cheie care vor afișa un anunț în rezultatele motoarelor de căutare Google numai atunci când motorul de căutare preia un rezultat al căutării în legătură cu cuvintele cheie. În Rețeaua de publicitate web Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web actualizate utilizând un algoritm automat și în funcție de cuvinte cheie predefinite.

Compania operatoare a serviciilor Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul Google AdWords este de a promova site-ul nostru prin afișarea de publicitate bazată pe categorii de interese pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare al motorului de căutare Google, precum și prin afișarea de anunțuri pe site-ul nostru.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un așa-numit "cookie de conversie" va fi stocat de Google în sistemul IT al Google. Ce sunt cookie-urile s-a explicat deja mai sus. Un cookie de conversie expiră după treizeci de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. Prin cookie-ul de conversie se urmărește, în cazul în care cookie-ul nu a expirat încă, dacă anumite sub-pagini, cum ar fi coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Cookie-ul de conversie ne permite atât nouă cât și Google să înțeleagă dacă o persoană vizată care a venit pe site-ul nostru prin intermediul unui anunț AdWords, a generat un profit, adică a finalizat sau a anulat o achiziție.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici privind vizitatorii pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt apoi utilizate de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care ne-au fost trimiși prin anunțuri AdWords, pentru a determina succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile AdWords pentru viitor. Nici compania noastră și niciun alt agent de publicitate Google AdWords nu primesc nicio informație de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi site-urile vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizitează site-ul nostru web, informațiile cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic către terțe părți.

Așa cum s-a menționat deja, persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet folosit ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie de conversie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Google AdWords pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.com/settings/ads de la fiecare dintre browserele de internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare privind protecția datelor la Google găsiți pe https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea Jetpack pentru WordPress

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet servicii de la Jetpack. Jetpack este un plug-in WordPress, care oferă funcții suplimentare operatorului unui site care se bazează pe WordPress. Printre altele, Jetpack permite operatorului site-ului o imagine generală asupra vizitatorilor site-ului. Prin afișarea de contribuții și publicații aferente sau prin posibilitatea de a partaja conținut pe site, este posibilă și creșterea numărului de vizitatori. În plus, funcțiile de securitate sunt integrate în Jetpack, astfel încât site-ul care utilizează Jetpack este mai bine protejat împotriva atacurilor de forță brută. Jetpack optimizează și accelerează încărcarea imaginilor integrate în site.

Compania operatoare a plugin-ului Jetpack pentru WordPress este Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Compania operatoare utilizează tehnologia de urmărire de la Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack setează un cookie pe sistemul IT al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile s-a explicat deja mai sus. De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site este accesată de către operator și o componentă Jetpack este integrată, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este îndemnat automat de respectiva componentă Jetpack să transmită automat date la Automattic pentru analiză online. Ca parte a acestui proces tehnic, Automattic primește informații despre datele care vor fi ulterior utilizate pentru a realiza o prezentare generală a vizitelor site-ului web. Datele astfel obținute sunt utilizate pentru a analiza comportamentul persoanei vizate care a accesat site-ul operatorului și este evaluat în scopul optimizării site-ului web. Datele colectate prin componenta Jetpack nu vor fi folosite pentru a identifica persoana vizată fără a obține mai întâi consimțământul prealabil al persoanei vizate. În plus, datele ajung și la cunoștința Quantcast. Quantcast utilizează datele în același scop ca și Automattic.

Așa cum s-a menționat deja, persoana vizată poate împiedica utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel poate refuza în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet folosit ar împiedica, de asemenea, Automattic/Quatcast să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Automatticis pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a contesta și de a împiedica colectarea datelor generate de cookie-ul Jetpack pentru utilizarea acestui site web și prelucrarea acestor date de către Automattic/Quantcast. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să apese butonul de dezactivare de sub linkul https://www.quantcast.com/opt-out/ care setează un cookie de renunțare. Cookie-ul opt-out setat pentru oprire va fi plasat pe sistemul de tehnologie a informațiilor utilizat de persoana vizată. În cazul în care cookie-urile din sistemul persoanei vizate sunt șterse după o solicitare de oprire, persoana vizată trebuie să reacceseze linkul și să stabilească un nou modul cookie de renunțare.

Prin setarea cookie-ului de renunțare este posibil ca site-ul web al operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabil de către persoana vizată.

Prevederile privind protecția datelor la Automattic sunt accesibile la https://automattic.com/privacy/. Prevederile privind protecția datelor la Quantcast sunt accesibile la https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea Shariff

Operatorul a integrat pe această pagină de Internet componenta Shariff. Componenta Shariff oferă butoane de social media care respectă legile privind protecția datelor. Shariff a fost creat pentru revista germană de calculatoare c't și este publicată de GitHub, Inc.

Dezvoltatorul componentei este GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

De obicei, soluțiile de butoane furnizate de rețelele sociale transferă deja date cu caracter personal în rețeaua socială respectivă atunci când un utilizator vizitează un site web în care a fost integrat un buton social media. Folosind componenta Shariff, datele cu caracter personal sunt transmise rețelelor sociale numai atunci când vizitatorul unui site Internet activează unul dintre butoanele social media. Informații suplimentare privind componenta Shariff sunt furnizate de revista de calculatoare c't la adresa http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Folosirea componentei Shariff este menită să protejeze datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru și, în același timp, să ne permită integrarea unei soluții de buton pentru rețelele sociale pe acest site web.

Informații suplimentare privind protecția datelor la GitHub găsiți la adresa https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Prevederi de protecție a datelor privind utilizarea HubSpot

Site-ul nostru utilizează Hubspot, o companie terță, pentru automatizarea marketingului. Hubspot utilizează cookie-uri, care urmăresc interacțiunea unui utilizator cu site-ul nostru web. Hubspot urmărește, de asemenea, informațiile furnizate de browser, cum ar fi regiunile derivate, adresele IP și vizitele repetate. Utilizatorii rămân anonimi, cu excepția cazului în care utilizatorul a furnizat date cu caracter personal prin trimiterea unui formular. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Hubspot și despre modul de utilizare a acestora, consultați declarația privind protecția datelor Hubspothttps://legal.hubspot.com/privacy-policy

 

17. Principii legale pentru prelucrare

Art. 6 I lit. a din DS-GVO servește companiei noastre ca bază legală pentru procesarea operațiunilor în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini un contract în care este parte și persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, în procesele de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu sau prestație, prelucrarea se bazează pe Art. 6 lit. b DS-GVO. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazurile de solicitări privind produsele sau serviciile noastre. Dacă societatea noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe baza articolului 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, atunci când un vizitator la sediul nostru a fost rănit și astfel numele, vârsta, asigurarea medicală sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte terțe părți. În acest caz prelucrarea s-ar baza pe Art. 6 I lit. d DS-GVO. În ultimul rând, prelucrarea s-ar putea baza pe Art. 6 I lit. f DS-GVO. Pe baza acestui temei juridic, operațiunile de prelucrare care nu intră sub incidența niciuneia dintre temeiurile juridice de mai sus, sunt necesare dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale societății noastre sau ale unei terțe părți, cu excepția cazurilor în care prevalează interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru noi deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, legiuitorul a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47, par. 2 DS-GVO).

18. Interesele legitime privind prelucrarea, urmărite de operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GVO, atunci interesul nostru legitim constă în desfășurarea activității noastre în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

19. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este respectiva perioadă de păstrare legală. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod regulat, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea unui contract.

20. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Consecințele posibile ale neautorizării

 

Dorim să vă informăm că furnizarea de informații cu caracter personal este în parte impusă de lege (cum ar fi reglementările fiscale) sau poate rezulta din aranjamente contractuale (cum ar fi detaliile părților contractului). Ocazional, poate fi necesar să se încheie un contract prin care o persoană vizată ne furnizează date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze informații cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana în cauză nu putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa individul, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor cu caracter personal.

21. Existența unui proces decizional automat

În calitate de companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor sau de creare de profile.

22. LinkedIn Insight Tag: Parte integrantă a declarației privind protecția datelor

Utilizăm funcțiile de marketing (așa-numitul „LinkedIn Insight Tag”) ale rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn”)  De fiecare dată când accesați una dintre paginile noastre, care conține funcții de la LinkedIn, se stabilește o conexiune cu serverele LinkedIn. Așadar, LinkedIn este informat că ați vizitat paginile noastre de internet cu adresa dvs. IP. Cu ajutorul LinkedIn Insight Tag, putem analiza în special succesul campaniilor noastre din cadrul LinkedIn sau putem stabili grupurile țintă pentru acestea în baza interacțiunii utilizatorului cu oferta noastră online. Atunci când sunteți înregistrat în cadrul LinkedIn, este posibil ca LinkedIn să aloce interacțiunea dvs. cu oferta noastră online contului dvs. de utilizator. Chiar și atunci când faceți clic pe „Butonul de recomandare” al LinkedIn și sunteți conectat(ă) la contul dvs. LinkedIn, LinkedIn va putea să asocieze vizita pe pagina noastră web cu dvs. și contul dvs. de utilizator.  Prelucrarea are loc în baza art. 6 (1) lit. f din RGDP, având interese legale, orientate către scop publicitar și către analiza efectului și eficienței reclamelor. LinkedIn este certificat prin alăturarea la Tratatul Privacy Shield și oferă, așadar, o garanție asupra respectării dreptului european la protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).  Puteți refuza analiza comportamentului dvs. de utilizator prin intermediul LinkedIn, precum și afișarea recomandărilor bazate pe interese („Opt-Out”) accesând următorul link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Mai multe informații cu privire la protecția datelor în cadrul LinkedIn puteți găsi la adresa: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Această declarație privind protecția datelor a fost elaborată de generatorul declarației privind protecția datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care acționează ca însărcinat extern cu protecția datelor în regiunea Franconia Inferioară, în cooperare cu avocații specializați în protecția datelor de la biroul de avocatură WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

 

 
OK